Eesti Naturismi üritused on suunatud kogukonna liikmetele, uutele liitujatele ja kutse saanud isikutele.

Osaledes Eesti Naturismi üritusel:

 • Tuleb täita Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja järgida rahvusvaheliselt tunnustatud häid käitumistavasid;
 • Tuleb täita territooriumi, ürituse kodukorda ja korraldaja korraldusi, otsuseid;
 • Tuleb täita naturisti etiketti, osalemistingimusi ja ürituse infos olevaid erinõudeid;
 • Oled rahaliselt vastutav, kui tekitad kellelegi moraalset/varalist kahju. Olenevalt kahju olemusest, suurusest, tuleb see hüvitada vastavalt kahjunõudele;
 • Oled registreerumisel esitatud kõiki nõutavaid andmeid korrektselt;
 • On kaasas isikut tõendav dokument – ID-kaart, pass või juhiluba;
 • Tuleb sisseregistreerumisel kinnitada osalemine oma allkirjaga;
 • Taga iseenda tervise ja vara turvalisus. Korraldaja ei saa vastutada kahjude eest, mille põhjusteks on osaleja enda hooletu käitumine;
 • Tuleb lahkudes teavitada sellest korraldajat.

Kaamera, pildi ja video kasutamise tingimused

 • Kaamera kasutamine on lubatud ainult korraldaja poolt volitatud fotograafidel ja video-operaatoritel;
 • Piltide ja videote kasutamine, avaldamine ilma korraldaja loata on keelatud;
 • Kaamera kasutamisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse ja autoriõiguse seadusest, Eesti Naturismi reeglitest ja korraldaja otsustest;
 • Korraldaja sõlmib fotograafide ja videoproduktsiooni teostajatega lepingu – kus on kirjas pildistamise, filmimise ja materjali kasutamise tingimused ja vastutus;
 • Kaamera, pildi, video kasutamise reeglite rikkumise korral, on korraldajal õigus nõuda lisaks kahju hüvitamisele ka leppetrahvi 1000EUR, kui rikkujaks on tavaline osaleja ja 3000EUR kui rikkujaks on lepinguline partner, ettevõte;
 • Fotograafia ja filmimine võib toimuda ainult avalikult – et soovi korral saaks osalejad vältida pildile, videole jäämist;
 • Peale fotosessiooni ja filmimist peab objektiivil olema kork;
 • Kedagi ei või pildistada ega filmida ilma tema eelneva nõusolekuta;
 • Osalejatel on õigus vahetult peale fotosessiooni näha kaameras olevaid pilte ja paluda fotograafil, korraldajal iseendaga seotud ebasobivad pildid kohe kustutada;
 • Punase käepaelaga osalejad vajavad kõrgendatud privaatsust – neid ei või mingil juhul jäädvustada;
 • Poseeringute korral loetakse, et osaleja on andnud nõusoleku jäädvustamiseks. Mh. näiteks grupipildi tegemine;
 • Korraldajal, turvatöötajal on õigus kahtluse korral näha osaleja telefoni albumit ja nõuda piltide kustutamist. Reeglite rikkumise korral on korraldajal õigus osaleja ürituselt ja Eesti Naturismi kogukonnast eemaldada. Kui reeglite rikkumisega on kaasnenud rahaliselt mõõdetavat kahju, on korraldajal õigus rikkujalt nõuda kahju hüvitamist;
 • Kui osaleja soovib endast ja sõpradest pilti, videot, tuleb pöörduda korraldaja või volitatud fotograafi ja/või video-operaatori poole.

Turvalisus/Privaatsus

 • Kõik osalejad on eelnevalt registreeritud ja isikud kohapeal tuvastatud;
 • Kõik osalejad peavad järgima naturisti etiketti, osalemistingimusi ja juhinduma korraldaja otsustest;
 • Kaamera kasutamine on lubatud ainult korraldaja poolt volitatud fotograafidel ja video-operaatoritel;
 • Juhul kui suuremat privaatsust vajav osaleja on jäänud pildile, videole – udustatakse tema nägu ja tätoveeringud, kui ta on sellest varem korraldajat teavitanud, nt. ära märkinud selle liitumistaotluses;
 • Osaleja, kes ei allu korrale ja häirib oma käitumisega teisi, eemaldatakse ürituselt ja arvatakse välja Eesti Naturismi kogukonnast. Tõsisemate rikkumiste korral võib järgneda ka kahju hüvitamise nõue.
 • Naturism on kogukondlik ja osaleja ükskõikset suhtumist teiste  osalejate turvalisusesse ja privaatsusesse peetakse naturisti etiketi ja osalemistingimuste rikkumiseks;
 • Osaleja peab arvestama, et kuigi korraldaja teeb kõik endast oleneva, et tagada osalejate turvalisus, ohutus ja privaatsus, ei saa seda keegi 100% garanteerida, sest see sõltub ka nii osaleja enda kui ka teiste tegevusest, tegevusetusest. Kui üritus toimub avalikus ruumis,  ei ole ka 100% privaatsus võimalik: 1. tehnoloogia võimaldab kauge vahemaa tagant salvestamist; 2. Ei ole võimalik piirata kolmandate isikute läbikäiku. Kes tahab 100% kindlust, et keegi teda alasti olekus ei jäädvustaks, tuleb vältida alasti olekut avalikus ruumis, väliskeskkonnas.